همکاری با هرمس کپیتال

مزایای شغلی در هرمس کپیتال

زمان کاری منعطف

صبحانه، ناهار و میان وعده

سهام تشویقی

بیمه تکمیلی و تامین اجتماعی

بودجه ورزشی

بودجه آموزشی

موقعیت های شغلی باز هرمس کپیتال

ارسال مستقیم رزومه برای هرمس کپیتال

رزومه خود را در قالب PDF به آدرس زیر ایمیل کنید

hr@hermescapital.ir