خانه سرمایه گذاری در شرکت­ سرمایه‌گذاری خصوصی چگونه مدیر عامل انتخاب می‌­شود؟